Valberedningen har till uppgift att förbereda de personval som skall ske på stämman. Den skall presentera namnförslag på personer som den föreslår skall väljas till de förtroendeuppdrag som stämman har att fatta beslut om.

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år.