Ordningsregler

ORDNINGSREGLER

Med stöd av 7 kap 9 § bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande ordningsregler.

1. Bostadsrättsinnehavare skall vara aktsam om och vårda den egna lägenheten såväl som föreningens egendom i övrigt. Detta gäller även bostadsrättsinnehavarens familj, gäster och eventuella hyresgäster.

2. Om det i lägenheten uppstår sådan skada, att avhjälpandet inte kan uppskjutas, t ex vattenläckage eller stopp i avlopp skall den jourfirma föreningen anlitat omedelbart underrättas härom, typ vattenläckage och stopp i avlopp. Ansvarsfördelning mellan förening och bostadsrättsinnehavaren framgår av föreningens stadgar.

3. I lägenheten får inte förekomma sådana aktiviteter som kan störa övriga bostadsrättsinnehavare. Yrkes- eller affärsverksamhet får inte bedrivas.

4. Mellan kl 23.00 fram till 07.00 får ljudnivån i lägenheterna inte störa de kringboende. Visa hänsyn!

5. Källsortering skall ske enligt anvisningar. Allt övrigt avfall skall borttransporteras av bostadsrättsinnehavaren.

6. Om djur hyses i lägenheten skall tillses att de inte förorenar eller för oljud. Rastning av husdjur får ej ske på innegården. I enlighet med lokala hälsoföreskrifter 2 kap 1§ gäller förbud att utan särskilt tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden bl a hålla orm. Tillstånd skall även inhämtas från föreningens styrelse. ORDNINGSREGLER Med stöd av 7 kap 9 § bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande ordningsregler.

7. Torkmattor och skor får ej läggas/ställas utanför lägenhetsdörrar i trapphus.

8. Utomhusantenn (parabol) får ej uppsättas. 

9. Trapphus, hisshallar, entréer och uteplatser får ej belamras med skräp, packlårar, cyklar, barnvagnar etc., bl a av brand- och utrymningsskäl. Dessa utrymmen är ej avsedda som förvaringsutrymmen.

10. Piskning av möbler, mattor, säng- eller gångkläder får ej utföras på balkonger, i entréer eller trappor. 

11. Skyltning genom anslag på husets ytterväggar, i entréer, hisshallar eller trappuppgångar får ej ske utan styrelsens medgivande. Inte heller får åverkan göras i fasaden genom borrning och uppsättning av bl a hyllor på balkongerna.

12. Framförande av cyklar och motorfordon över gräsmattor och planteringar får ej förekomma. Cyklar skall ställas på anvisade platser i cykelställ eller cykelgarage. Motorcyklar får endast ställas på markerade MC-platser där BRF-havaren har P-avtal för MC.

13. Grillning på balkong får endast ske med gasol- eller elgrill.

14. Fyrverkeri/smällare får ej avfyras från balkonger/uteplatser/innegård.

15. Med hänsyn till lagen som trädde i kraft 1 juli 2019, skall fastighetsägare tillse att rökning ej sker vid lekplatser eller vid fastighetens entréer. Styrelsen har beslutat att förbjuda rökning på våra gemensamma ytor som innefattar innergården samt vid portar/entreér. Vi vill samtidigt belysa att vid rökning på egen balkong eller uteplats, måste hänsyn visas till grannar, då det kan upplevas störande med mycket rökning. Röker ni med balkongdörren öppen kan även röken dras in i lägenheten och upp i ventilationen vilket påverkar övriga medlemmar.

16. Ovanstående regler skall iakttagas av bostadsrättsinnehavarens familj, gäster eller eventuella hyresgäster. Dessa ordningsregler gäller tills de av styrelsen revideras alltefter behov, som komplement till stadgar och eventuella övrigt förekommande ordningsföreskrifter.